Bialo-Czerwony-Polak-Dyplom-Szkolny1

Zapraszamy do udziału w konkursie MAŁY PATRIOTA wszystkich naszych przedszkolaków ;-)

Regulamin przedszkolnego konkursu recytatorskiego i śpiewaczego

o tematyce patriotycznej „Mały patriota”.

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach.
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Dnia Małego Patrioty.

Koordynatorki: Oliwia Chojnicka, Patrycja Mizera, Alina Praczyk.

II. Tematyka konkursu:

Dowolny wiersz lub piosenka w całości lub we fragmencie, zgodnie z tematyką konkursu „Mały Patriota”, opanowane pamięciowo i prezentowane indywidualnie przez dziecko.

III. Cele konkursu:

 • upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa,
 • wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych,
 • popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej poezji patriotycznej,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznych,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki,
 • integracja dzieci,
 • popularyzacja pieśni patriotycznej wśród dzieci,
 • uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej
  oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie uzdolnień dzieci, promocja talentów,
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu.

IV. Zasady organizacyjne:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach,
 • Każdy z uczestników przygotowuje wiersz lub piosenkę do prezentacji autorstwa polskiego poety o tematyce patriotycznej,
 • Konkurs recytatorsko/śpiewaczy odbędzie się 10.11.2023 roku w naszym przedszkolu,
 • Uczestnictwo dziecka należy zgłosić nauczycielowi grupy do dnia 03.11.2023 roku (karty zgłoszeniowe do pobrania w holu przedszkola). Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć kopię tekstu wiersza/piosenki (podkład muzyczny),
 • Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy/piosenek jury uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

V. Kryteria oceny:

1. Organizator konkursu powoła trzyosobowe jury, które dokona oceny prezentacji utworów.

2. Ocenie będzie podlegać:

 • dobór repertuaru/zgodność z tematem
 • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
 • interpretacja, poprawne i płynne deklamowanie/śpiewanie/modulacja głosu, dykcja,
 • wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu,
 • ogólne wrażenie artystyczne (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna, kontakt
  z publicznością/jury).

V. Postanowienia końcowe:

Jury przyznaje I, II, III miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach, ul. Kobylińska 21, 63-760 Zduny,

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych p. Radosławem można kontaktować się pisząc
na adres e-mail:

3) Dane osobowe będą przetwarzane do celów realizacji zadań przedszkola wynikających ze statutu Niepublicznego Przedszkola Parafialnego,

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do ich odbioru,

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

6) Pani/Pan ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

7) Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO,

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne
do wzięcia udziału Państwa dziecka w konkursie,

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu,

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU RECYTATORSKO/ŚPIEWACZEGO „MAŁY PATRIOTA” dostępna w przedszkolu.

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email