Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach mieszczące się przy ulicy Kobylińskiej 21, tel.: 62 721 52 21.

Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Radosława Pawlińskiego z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@pawlinski.com.pl lub telefonicznie 796 026 486 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.